Handelsbetingelser

[mk_padding_divider][mk_page_title_box page_title=”HANDELSBETINGELSER” section_height=”100″ bg_type=”color” font_color=”#ffffff” underline=”false” sub_font_color=”#595959″]
[mk_padding_divider]

Vilkår: Handels- samt Forretningsbetingelser
Generelle oplysninger om virksomheden:
Virksomhedens juridiske navn: CTI Reklame Print ApS
Virksomhedens kaldenavn: CTI Print.dk
Selskabsform: Anpartsselskab
Adresse: Bødkervej 22, 4300 Holbæk
Telefon: 41 82 93 30
Officiel e-mail adresse: info@ctiprint.dk
Officiel webshop-adresse: www.ctiprint.dk
CVR nr.: 35 83 83 17
Etablerings år: 2014
Bank: Jyske Bank/ Kalundborg
Konto nr.: Reg.nr.: 5038  Kontonr.: 000 147 35 40
SWIFT / BIC code: DK3950380001473540
IBAN code: JYBADKKK

1. Gyldighed
Salgs- og leverings betingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder.
Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.
Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valu­takurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling
CTI Print.dk fremsender faktura der kan betales kontant, via bankoverførsel eller med betalingskort via nettet.
Er du offentlig institution kan du betale via EAN nummer.
Ved bestilling af varer med tryk betales 50% af endelig faktura ved godkendelse af artwork.
Vi trykker ikke før denne betaling er indgået på vores konto.
Restfaktura har 8 dage netto kontant.

Risikoen for købte varer på CTI Print.dk overgår til Køber på leveringstidspunktet.

Handel med betaling via EAN-nummer/ elektronisk faktura
Er du offentlig institution har du mulighed for at betale via EAN-nummer. Kort efter bestilling vil din faktura blive indscannet og fremsendt elektronisk. Betalingsfristen vil være 30 dage fra bestillingsdagen.
Kort efter bestilling vil du modtage en mail med en faktura, hvorefter du skal bankoverføre beløbet til vores bankkonto reg. 2300 konto  0716692191

Tjek af din oplyste CVR.NR:
For at minimere svindel på CTI Print.dk gælder det for alle bestillinger, som overstiger et større beløb, som fastsættes af CTI Print.dk at du kan blive bedt om at fremvise registeringsbevis  pr. e-mail eller fax. Dette inden vi kan afsende din ordre. Dette er desværre en forholdsregel, vi er tvunget til at tage.
Generelt:
Faktura er Køber i hænde max. 10 dage efter levering.
Fakturagebyr kr. 20,- ex. moms for virksomheder
Fakturagebyr kr. 40,- ex. moms for offentlige myndigheder.

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste ret­tidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at be­regne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 7 %, samt rykkergebyr på kr. 100,-
5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfor­dringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold
6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.
6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering
7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsæt­telse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgersforhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til an­svarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

8. Emballage
8.1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

9. Produktinformation
Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger for eller ef­ter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
Tekniske produktdata angivet på CTI Print.dk fra producenten eller CTI Print.dk er angivet uden forbindende, dvs. disse er kun vejledende. CTI Print.dk bestræber sig på at holde disse korrekte og opdaterede, men kan ikke holdes til ansvar herfor. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet.
Dokumentation og vejledning
Alle varer indeholder danske (minimum nordiske) brugervejledninger og følger leverancen fra CTI print.dk.  CTI Print.dk indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Alle varer på CTI Print.dk er omfattet af 2-årig reklamationsret iflg. købeloven uden forbehold. Dette sikrer dig det bedste udgangspunkt iht. producentens officielle garanti og autoriserede service

10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation
11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
11.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.
11.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser beretti­get til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
11.5. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
11.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

12. Ansvarsbegrænsning
12.1  Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
12.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
12.3  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
12.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

13. Returnering
13.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
13.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger beretti­get til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i kø­bers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

14. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Transsportskade:
Ved levering underskrives der for modtagelsen og på at varen er modtaget uden synlige transportskader. Er emballagen brudt og/eller skadet, skal du undersøge om varen er skadet. Er varen skadet, NÆGTER DU AT MODTAGE DEN – VIGTIGT; DU SKAL IKKE KVITTERE FOR VAREN. Posten eller Fragtmanden tager den med retur og der sørges for, at du får leveret en ny vare uden omkostninger. I alle tilfælde hvor emballagen er skadet skal det påføres på fragtsedlen.
Momsfritagelse: Vi gør opmærksom på, at du selv skal sørge for stempling af din faktura hos danske toldmyndigheder. Stemplet faktura sendes herefter til os, vi udbetaler momsen retur ved næste kvartalvise momsafregning.
Service/ RMA Udland: Ved evt. service i udlandet, har vi ingen muligheder for service – service indenfor garanti kan kun foregå i Danmark. Tur/ returfragten til/ fra Danmark vedr. evt. service er for egen regning.

16.  Bestilling – sådan bestiller du
Bestilling sker via mail info@ctiprint.dk Firma oplysninger, adresse, tlf. og cvr.nr. oplyses ved bestilling.
Kort efter bestilling modtager du en ordrebekræftelse på dit bestinling pr. mail.

16A. Helium
Ved bestilling af heliumflasker leveres- og afhentes de af vores fragtmand.
Heliumflasken/flaskerne lejes for en periode på 8 dage. Ydeligere lejedage afregnes med kr. 5,-ex. moms pr. dag.
Helium kan kun returneres ved forudgående aftale med CTI Print ApS, og kun hvis heliumflasken ikke er anbrudt.
Ubrudte heliumflasker krediteres med 75% af oprindeligt fakturabeløb.
Mistes eller beskadiges  heliumflasken eller studs, fremsendes faktura for mangler/tab til dagspris.

17. Persondatapolik
Dataansvarlig er Simon Petersen.
Vi indsamler følgende oplysninger for at kunne opnå levering af produkter og verificering af Køber: E-mail, for- og efternavn, adresse, post nummer, by og telefon nummer.
Oplysningerne opbevares i 5 år for at leve op til regnskabslovens regler.
Personoplysninger transmitters og opbevares ikke krypteret.
Oplysningerne videregives/sælges ikke til tredjemand.
Købers kontooplysninger registreres ikke.
Personfølsomme oplysninger registreres ikke.
Der anvendes ikke logstatistik og cookie.
Vedr. cookies – I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> “Slet cookies”
Som registreret har Køber altid mulighed for indsigt og Køber kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.
Du kan gøre dette via info@ctiprint.dk

18. Misbrug
Misbrug af CTI Print.dk medfører politianmeldelse.
Herunder kortsvindel, bedrageri.
Manglende betaling følges op af alm. rykkerprocedure, registrering i RKI og inkassoforretning og retsforfølgelse.
Alle rettigheder vedr. tekst-, billede- og grafikmateriale på CTI Print.dk forbeholdes – kopiering heraf frabedes. Kopiering af materialet uden tilladelse vil blive retsforfulgt.

19. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.Denne side venter på at blive opdateret.